Domů Blog

Pravidla soutěže: “30 let v tom jedeme s Vámi”

26
DUB

Pravidla soutěže: “30 let v tom jedeme s Vámi”

Autor: Kopecký Lukáš

U příležitosti významného výročí v historii naší firmy jsme pro Vás připravili soutěž, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny. Pravidla a další informace naleznete uvnitř článku.

Pravidla soutěže: “30 let v tom jedeme s Vámi”

I. Obecná ustanovení

Dům sportu Stratílek, s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 91, PSČ 570 01 Litomyšl, IČ27467287, zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20695 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/cyklo.stratilek (dále“portál Facebook“) soutěž s tématem “30 let v tom jedeme s Vámi”(dále jen „Soutěž“). Soutěž bude probíhat na území České republiky od 27.04.2022 do 08.05.2022 (dále jen „Doba trvání soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže.

II. Účast v soutěži, osobní údaje

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která napíše správnou odpověď pod soutěžní příspěvek “30 let v tom jedeme s Vámi”. (dále jen „Soutěžící“).

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

4. Pořadatel Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry. Soutěžící dává účastí v soutěži (like/komentář) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro shora vymezený účel.

5. Okamžikem registrace do Soutěže uděluje Soutěžící svůj souhlas Pořadateli se zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, případně určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící souhlasí, že jméno výherce bude uvedeno na  facebookovém profilu Cyklo Stratilek a na blogu stratilek.cz. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání Výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

III. Mechanika soutěže

1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet, vlastní profil na Facebooku, být fanouškem facebookové stránky Cyklo Stratílek.

2. Soutěžící zapojením do Soutěže mohou soutěžit o hodnotné ceny značky Author, konkrétně:

1. cena: Cateye cyklopočítač Strada Wireless-MTB v hodnotě 1599,-- Kč

2. cena: Author batoh A-B Cyclone GSB černá/oranžová v hodnotě 1.195,-- Kč

3. cena: Author brýle Vision LX (žlutá/neonová) v hodnotě 795,-- Kč

4. cena: Author brašna pod sedlo  A-S 381 QF9 X7 v hodnotě 399,-- Kč

5. cena: Author brašna do rámu A-R 244 černá v hodnotě 299,-- Kč

3. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že do komentáře soutěžního příspěvku “30 let v tom jedeme s Vámi” napíše správnou odpověď na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka

Jaké výročí od založení firma Cyklo Stratílek letos slaví?

a) 20 let

b) 25 let

c) 30 let

4. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže napsat maximálně jednu Soutěžní odpověď. Vloží –li Soutěžící do Soutěže více než jeden komentář, bude ze soutěže vyřazen.

5. Výhercem se stávají vylosovaní soutěžící, kteří napíší do komentáře soutěžního příspěvku správnou odpověď.

6. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 12:00hod dne 11.05.2022. Výsledky Soutěže budou uveřejněny na facebookovém profilu Cyklo Stratílek a na blogu stratilek.cz.

7. Za případný odvod daní z výše uvedených cen výherců je odpovědný pořadatel.

IV. Předání výher

1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím zprávy na facebookovém profilu do tří pracovních dnů od okamžiku ukončení soutěže.

2. Výhra bude zaslána výherci jako do vlastních rukou a to na adresu, kterou Výherce pořadateli sdělí.

3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.

4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího.

V. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Facebook. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

5. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

6. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

7. Datum vydání Pravidel: 20.04.2022, Dům sportu Stratílek, s.r.o.

Zobrazit více aktualit